Selected Topics from Probability and Statistics
(STPS)

Семестар (изборност): IX, изборен предмет

Semester : IX, elective course

Наставници: Вон. проф. д-р Никола Тунески

Teachers: Von. prof. d-r Nikola Tuneski

Содржина на предметот:

Веројатност: историјат, случајни настани. Дефиниција на веројатност и класичен простор на веројатност. Геометриска веројатност. Условна веројатност и независност на настани. Тотална веројатност и формула на Бајес. Серии независни експерименти. Случајни големини и нивни бројни карактеристики. Дискретни и непрекинати функции на распределба. Описна статистика. Точкасти оценки.на непознати параметри. Интервални оценки. Тестирање хипотези. Регресија. Анализа на преживување.

Course content:

Probability: history, random variables. Definition of probability and classic space of probability. Geometric probability. Conditional probability and independence of events.  Total probability and Bajes formula. Random sizes and their numerous features. Discrete and continuous distribution functions. Descriptive statistics. Point estimates of unknown parameters. Testing hypotheses. Regression.