Industrial Management
(IM)

Семестар (изборност): IX, изборен предмет

Semester : IX, elective course

Наставници: Проф.д-р Ванчо Донев, Вон.проф.д-р Радмил Поленаковиќ

Teachers: Von.prof. d-r  R. Polenakovik, Prof.D-r Vanco Donev

Содржина на предметот:

Решавање на проблеми и донесување на одлуки, организациско комуницирање преку тековите и мрежите на организациското комуницирање. Менаџмент според целите и менаџерските функции: планирање, организирање (поделба на работата и групирање на работите), координација, опфат на менаџментот и организациски дизајн. Организациски конфликти. Екипирање, мотивирање и стилови на раководење. Формални и неформални организациски групи, Тимско работење, Социјална одговорност на бизнисот , Деловна етика, Деловни состаноци, Деловни преговори, Организациска околина, Организациска култура, Менаџмент на заштитата на животната околина и работната средина, Менаџмент на производствените и/или услужните организаци.

Course content:

Solving problems and making decisions, organization communication, Management according to the main goals and management  functions: planning, organizing, coordination. Organization conflicts. Business ethics, Business meetings, Business negotiations, Organization environment, Organization culture. Management of environmental protection. Management of manufacturing organizations.