Strategic Management of Commercial Lifecycle
(SMCL)

Семестар (изборност): IX, изборен предмет

Semester : IX, elective course

Наставници: Проф.д-р Љубомир Дракулевски

Teachers: Prof.d-r Ljubomir Drakulevski, Prof.D-r Ivica Veza

Содржина на предметот:

Стратегиска позиција. Стратегиско одлучување, планирање и дијагноза. Алатки за стратегиска анализа (портфолио анализи, анализа на конкуренција и на влијание на опкружувањето, стратегија и технологија). Методи и техники за анализа на бизнис околина. Стратегија на ниво сектор и на ниво компанија. Поставување визија, мисија и цели. Формулирање на стратегија.
Имплементација на статегија. Управување со стратегиски промени во комерцијалниот животен циклус на производот.

Course content: Strategic position. Strategic decision making, planning and diagnosis. Tools for strategic analysis. Methods and techniques for analysis of the business environment. Setting vision, mission and goals. Strategy formulation. Implementing strategy. Managing the strategic changes in the commercial product lifecycle.