Sustainable Production
(SP)

Семестар (изборност): IX, изборен предмет

Semester : IX, elective course

Наставници: Вон.проф.д-р Атанас Кочов

Teachers: Von.prof. d-r  Atanas Kocov, Prof. D-r Dragan Seslija

Содржина на предметот:

Увод. Аспекти на одржливо производство и одржлив развој. Врската на производството со другите функции при управување на животниот циклус на производот. Производ, материјали, производни технологии, процеси и системи. Стратегии на одржливо производство поврзани со функциите на ПЛМ. Механизам на почисто производство. Концептот на почисто производство со анализа на материјалните и енергетските ресурси во функција на одржливост.

Course content: Introduction. Aspects of sustainable production and sustainable development. The relation between the production and other functions through the product lifecycle. Product, materials, production technologies, processes and systems. Sustainable production strategy related with PLM function. Clear production mechanism.