Information System for PLM
(ISPLM)

Семестар (изборност): IX, задолжителен предмет

Semester : IX, obligatory course

Наставници: Проф.д-р Роберт Миновски

Teachers: Prof.d-r R.Minovski, Prof.D-r Paolo Chiabert, Prof.d-r Zoran Tesik

Содржина на предметот:

Принципи на интегрален развој на информациски сѕстем (EAI). Методи и техники за развој на информациски систем. IDEFO методологија. Дијаграми на текови на податоци (DFA). Логички дизџајн на бази на податоци. Постапки за имплементација на дизајнирана апликација. Објекно ориентиран дизајн. PLM апликација. Data Management / Document Management. Поврзаност на PLM системот со други системи во компанијата (CAD, MS office, ERP, CRM, SCM).

Course content: Principles of integral information system development (EAI). Methods for information system development. IDEFO methodology. Logical data-base design. Implementation of designed applications. PLM application. Data Management/ Document Management. PLM system related with other system in the company (CAD, MS Office, ERP, CRM, SCM).