Product Lifecycle Management
(PLM)

Семестар (изборност): IX, задолжителен предмет

Semester : IX, obligatory course

Наставници: Вон. проф. д-р Валентина Гечевска

Teachers: Von.prof. d-r  Valentina Gecevska, Prof.D-r Franco Lombardi, Prof.d-r Borut Buchmeister, Prof. D-r Ilija Chosik

Содржина на предметот: Поим и концепт за менаџмент на животен циклус на производ (PLM-Product Lifecycle Management). Податоци и информации за производот. Информациски модел. Концепт за животен циклус, негова одржливост и релациите со одржлив развој.Системи за управување со животниот циклус на производот (функционалност, користење во различни организациони единици во компанијата, развој на производ, инженеринг, производство, продажба, маркетинг, набавка, испорака). Информациска платформа за менаџмент на животен циклус. Информациски систем за PLM. Интеграција со други апликации. Предизвици за компаниите и бизнис бенефити од воведување на PLM. Предизвици за производна компанија. Предизвици за услужна компанија. Стратегија за менаџмент на животниот циклус на производот како дел од бизнис стратегијата. е-Бизнис и PLM. Алатки на PLM и PDM.
Course content: Product Lifecycle Management concept. Product data and product information. Information model. System to administrate the Product Lifecycle (the use in different organization functions in the company, product development, manufacturing, sale, marketing, supply, transport). Information platform for managing the lifecycle. Information system for PLM. Integration with other applications. Challenges for service companies. PLM strategy like a part from the business strategy. E-business PLM. PLM and PDM tools.