Product Development and Management
(PDM)

Семестар (изборност): IX, задолжителен предмет

Semester : IX, obligatory course

Наставници: Проф. д-р Глигорче Вртаноски

Teachers: Prof.d-r V. Dukovski, Prof. d-r G. Vrtanoski, Prof.d-r Maria Franca Noresse, Von.prof.d-r Zoran Anisik, Prof.d-r Joze Balic

Содржина на предметот:

Принципи на интегрален развој на производ и процес. Животен циклус на производот, создавање, планирање и менаџмент. Развојна стратегија. Спецификација и пазарна позиција на производот. Мапи и мапирање. Агрегатен план на проекти. Кросфункционална интеграција. Прототип и тест циклус. Управување со фамилија на производи и производниот програм. Квалитет QFD матрица. Концепт на проектирање за извонрендност - DFX. Погодоност за изработка - DFM. Погодност за квалитет - DFQ. Погодност на производот за заштита на животната средина - DFE. Менаџмент на производите според барањата на пазарот.

 Course content:

Principles of integral development  for product and process. Product lifecycle, creating, planning and management. Development strategy. Specification and product market position. Maps and mapping. Prototype and test cycle. Quality QFD matrix. Suitability for quality DFQ. Suitability to protect the eco environment-DFE .Product management according to market requirements.