Life Cycle Economics
(LCE)

Семестар (изборност): X, изборен предмет

Semester : X, elective course

Наставници: Вон.проф.д-р Валентина Гечевска

Teachers: Prof.d-r Augustino Villa, Von.prof.d-r Valentina Gecevska, Prof.d-r Franc Cus

Содржина на предметот: Поим и структура за трошоци, трошоци за животен циклус (LCC-Life Sycle Costs). Методи за управување со трошоци, метода за управување со трошоци базирана на активности по функцији на животен циклус, идентификување на трошоци и трошочни објекти по фази на животен циклус. Вредносна анализа. Методи за определување на цена на производ. Компаративни анализи за избор на најповолна алтернатива при инвестирање низ фазите на животниот циклус на производот, Стапка на повраток на инвестицијата, Анализи при замена на опремата. Запознавање и инструкции за изготвување на бизнис план со посебен осврт на финансиската анализи во истиот.
 Course content:

Cost structure, Life Cycle Cost- LCC. Methods for managing the costs, managing the costs based on activities across the lifecycle functions, identification of the costs across the lifecycle phases. Value analysis. Methods for determining the price of the product. Comparative analysis to evaluate the best investment, through the phases in product lifecycle. Rate of return the investment. Analysis for replacement of equipment. Instructions for preparing a business plan with particular reference to the financial analysis.