Environmental Sound Technologies
(EST)

Семестар (изборност): X, изборен предмет

Semester : X, elective course

Наставници: Проф. д-р Атанас Кочов

Teachers: D-r Dimitra Vagiona, Doc.d-r Sanja Popovska Vasilevska, Prof.d-r Predrag Cosik

Содржина на предметот: Поим за екотехнологии, почисти технологии, технологии со превенција на полутантите, одржливо користење на ресурсите. Алатки за проценка, ЛЦА методологија, проценка за вклучување на екотехнологиите во производните компании. Екотехнологии за отстранување на производите на крајот од животниот век во согласност со одржливиот развој и обновување на ресурсите.
 Course content:

Definition about environmental sound technologies, cleaner technologies, sustainable use of resources. Assessment tool.LCA methodology, assessment of environmental sound technologies involvement in manufacturing companies. Environmental sound technologies to remove the product at the end of its lifecycle.