Environmental Sustainability
(ES)

Семестар (изборност): X, изборен предмет

Semester : X, elective course

Наставници: Проф.д-р Атанаско Тунески, Вон.проф.д-р Анита Грозданов

Teachers: Prof.d-r Atanasko Tuneski, Von.prof.d-r Anita Grozdanov, Prof.D-r Dimos Angelides, Prof.d-r Zoran Vujik

Содржина на предметот: Проценка на влијанието на животната средина (ЕИА). Поим и карактеристики на одржлив развој (СД). Поим за одржлива животна средина (ЕС). Интегрални превенции и контроли на фазите низ животниот циклус на производот. Законска регулатива, место и улога на проектот за проценка на животен циклус. Методологија за проценка на животен циклус  (ЛЦА).
 Course content:

Environnemental impact assessment. Characteristics of sustainable development. Definition about environmental sustainability. Prevention and control through the phases of product lifecycle. Legislation, place and role of the project for the lifecycle assessment. Life Cycle Assessment.