Corporate Social Responsibility
(CSR)

Семестар (изборност): X, изборен предмет

Semester : X, elective course

Наставници: Проф.д-р Марина Митревска, Вон.проф.д-р Јасмина Чалоска

Teachers: Prof.d-r Marina Mitrevska, Von.prof.d-r Jasmina Caloska, Prof.D-r Maria Franca Noresse

Содржина на предметот: Поим за општествена одговорност, поим за кризи и управување. Поим за корпоративна одговорност, кризи, управување и разрешување. Бизнисот и општеството, улогата на компаниите. Макро ниво - одговорност на компаниите кон општеството, поим за корпоративна општествена одговорност, анализа на организациски, економски и социолошки прашања, студии на случаи. Микро ниво  - одговорност кон ресурсите кои создаваат вредност (технолошки и човечки ресурси). Микро ниво - одговорност кон резултатите од работењето производите / услугите, нивна имплементација во општеството. Одговорност кон човечките ресурси, безбедност при работа, законска регулатива.
 Course content:

Idea for social responsibility, crises and management. Idea for corporate responsibility, crises, management and resolving. The business and the society, the role of companies. Macro level- responsibility of business companies to the society, idea for corporate social responsibility, analysis of economic, social and organizational issues. Micro level- reasonability to the results of the product and their implementation in the society. Responsibility to the human resources and legislation.