Innovation Management
(InM)

Семестар (изборност): X, изборен предмет

Semester : X, elective course

Наставници: Проф. д-р Делчо Јовановски

Teachers: Prof.d-r Delco Jovanoski, Prof.D-r Franc Cus, Von.prof.d-r Radmil Polenakovik

Содржина на предметот: Основна цел на предметот е стекнување на стручни и современи знаења за менаџмент на промени и поттикнување на иноваци и тоа на корпоративно ниво и на развојно ниво на производ. На корпоративно ниво, преку предметот се стекнува ориентација и позитивен став кон промените, нивното влијание на зголемувањата на конкурентноста во пазарното опкружувања, со цел постигнување на нови вредности за носителите на промените, односно за менаџментот на компанијата. На ниво на развој на нов производ или развој и унапредување на фазите во животниот циклус на производот, иновациите и иновативното нивно управување значат зголемување на компетенциите на производот на пазарот.
 Course content:

The importance of innovation in the company. Innovative practices. Need for change. Innovation management. Entrepreneurial approach, entrepreneurial strategies. Innovation as part of corporate culture. Encouraging change, encouraging innovation, creativity, monitoring the progress of the company through the product lifecycle management.